Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/ziemys/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Savivaldos rinkimų programa

Kad valdžia dirbtų žmogui!

Savivaldybė bendradarbiaujanti su visuomene

Nuo valdžios ir piliečio tarpusavio ryšio stiprumo ir tarpusavio pasitikėjimo šiandieniniame globaliame pasaulyje labai priklauso valstybės piliečių gyvenimas bei visuomenės būsena, todėl problemos turi būti sprendžiamos ne kova. Tikslo turi būti siekiama visuotiniu sutarimu, bendravimu, bendradarbiavimu, suvokimu, jog esame visuomenės dalis ir esame už ją atsakingi. Visuomenės įtraukimas į savos savivaldybės sprendimų priėmimą – kertinis savivaldos akmuo. Pirmiausias žingsnis, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijos taptų atviresnės – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento sutvarkymas, kad kiekvienas tarybos nario ar visuomenės atstovo pasiūlymas pasiektų visus tarybos narius ir būtų svarstomas komitetuose, o jei tai išties vertingas pasiūlymas, – ir Taryboje. Savivaldybės administracijos darbuotojai turi dirbti ir visuomenės labui, nes tai suponuoja pats žodis savivalda. Taigi,Savivaldybės administracijos darbuotojai, pakeitus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento atitinkamus straipsnius, bus įtraukti ne tik į sprendimų, kuriuos inicijavo Savivaldybės administracija pati, bet ir į sprendimų, kuriuos inicijavo visuomenės atstovai ar eiliniai Tarybos nariai, ruošimą. Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie bendrauja su žmonėmis, privalės žmones priimti ir su jais bendrauti vadovaudamiesi principais, kuriais vadovaujasi verslas, aptarnaudamas klientus.

Skatinsime nevyriausybinių organizacijų (ypač bendruomenių) aktyvią veiklą, išsiaiškinant svarbiausias spręstinas socialines problemas artimiausioje aplinkoje, ieškant racionaliausių ir tinkamiausių būdų tų problemų sprendimui. Pilietinį aktyvumą skatinsime pasinaudodami sumanių kraštiečių patirtimi, menininkų kūryba, stengdamiesi šiam tikslui pritraukti piliečių asmenines, socialiai orientuoto verslo ir pan. lėšas. Siekdami pilietinio ugdymo tikslų, taikysime savanoriško darbo ir tarpusavio pagalbos principus, mažinant neįgaliųjų, vienišų, turinčių priklausomybių ir pan. žmonių socialinę atskirtį bei socialinių grupių – vaikų, jaunimo, pagyvenusių, moterų – problemas. Taip sieksime, kad į savos savivaldybės ateities kūrimą įsitrauktų galimai didesnė visuomenės dalis, o ne būtų kaip iki šiol – sprendimų priėmimas sutelktas keleto žmonių rankose. Kad taip nebūtų, neginčytinai turi būti didinamas ir seniūnijų savarankiškumas. Kas kitas, jei ne seniūnijoje gyvenantys žmonės ir veikiančios bendruomenės, turėtų būti seniūno artimiausi patarėjai dėl apsisprendimo, kaip naudoti seniūnijos biudžetą ir kokie seniūnijos veiklos prioritetai? Sprendimai turi būti priimami ten, kur atsiranda problemos. Be to, tik didindami visuomenės aktyvų įsitraukimą į bendruomenių gyvenimą aktyviausius ir drąsiausius paskatinsime susikurti darbo vietas sau ir kitiems čia, o ne išvykti svetur.

Efektyvus darbas korupcijos prevencijos srityje

2002 m. sausio 17 d. Seimas buvo priėmęs nutarimą Nr. IX-71 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“, o vėliau keletą kartų jį koregavo, tačiau, nors nuo jo priėmimo praėjo nemažai laiko, korupcijos prevencijos srityje dar reikia nemažai padirbėti.

Programoje nurodoma, kad korupcija yra vienas pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės vystymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei. Vadovaujantis šiuo dokumentu, jo įgyvendinimą turi organizuoti Vyriausybė, dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai, o už konkrečių programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako programos įgyvendinime dalyvaujančių valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai. Beje, programų priemonių planai turi būti suderinti su institucijų programomis ir koncepcijomis ir neturi prieštarauti programos tikslams ir uždaviniams, o valstybės ir savivaldybių įstaigos reguliatoriai turi vykdyti programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) nustato, kad valstybės ar savivaldybės įstaiga – valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, taip pat viešoji įstaiga, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga. Šis įstatymas nustato ir korupcijos prevencijos uždavinius. Tai:

  • Atskleisti korupcijos priežastis ir jas šalinti;
  • Atgrasinti asmenis nuo korupcijos pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
  • Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
  • Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
  • Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacija;
  • Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Sudarysime efektyviai veikiančią antikorupcinę komisiją, kurios darbe bus pasitelkti visuomenės atstovai ir kuri įgyvendins čia išvardintus uždavinius. Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijų darbas turi vykti skaidriai, tad bus griežtai kontroliuojamas, todėl į jų sudėtį bus įtraukiami ir opozicijos atstovai. Tas pat pasakytina ir apie komisijų, kurios sudaromos pareigoms savivaldybės įstaigose užimti, darbą.

Sveikata – brangiausias turtas

Iš neseniai paruoštos „Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos“ akivaizdu, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų sergamumo širdies ir kraujagyslių bei onkologinėmis ligomis rodikliai nėra geri. Nieko gero nežada ir gyventojų mirtingumo rodiklis, todėl būtina sukurti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos strategiją, kurios paskirtis – atlikti efektyvią gyventojų sveikatos stebėseną ir, remiantis jos rezultatais, sudaryti atitinkamas veiksmų programas. Vadovaujantis jomis, būtina vykdyti atitinkamų ligų prevenciją. Už tai turi būti atsakingas Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos apsaugos sritį kuruojantis padalinys bei Vilkaviškio rajono savivaldybės gydymo įstaigų vadovai.

Verslui vystyti palankios sąlygos

Kadangi globalizacijos pasekmės akivaizdžios – mažėja kvalifikuotų darbo vietų Savivaldybėje esančiose įmonėse bei institucijose ir dalis žmonių priversti darbo ieškotis didžiuosiuose miestuose bei išvykti svetur, o taip pat ir dėl to, jog mirtingumo rodiklis viršija gimstamumo rodiklį, būtina rasti būdus pakeisti gyventojų migracijos rodiklį Vilkaviškio rajono savivaldybės raidai palankia linkme. Todėl būtina spręsti gyventojų užimtumo didinimo Savivaldybės teritorijoje klausimą bei sudaryti palankias verslo plėtrai sąlygas. Svarbiausiai, ką Savivaldybė šiandien gali duoti verslui – jam netrukdyti. Be to, nors startuoja parama bendruomenėms pagal LEADER programą, pastebėtina, kad čia lėšas daugiausiai numatoma panaudoti viešųjų erdvių ir pastatų sutvarkymui, o projektų, kurie skatintų gyventojų užimtumą ir būtų nukreipti į darbo vietų kūrimą, beveik nėra. Tas pat pasakytina ir apie kitas ES paramos programas. Taigi, sekančios kadencijos Savivaldybės tarybos uždavinys – pasitelkti kuo daugiau įvairių programų, skirtų gyventojų užimtumui ir kompetencijų didinimui, o viskas, kas priklauso nuo Savivaldybės institucijų, turi būti atlikta profesionaliai ir laiku. Be to, būtina išlaikyti principą – „mažiau biurokratijos, daugiau dėmesio žmogui“. Valdžia turi tarnauti žmogui!