Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...

Vilkaviškiečiai galės gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti

Informuojame, kad 2013 m. birželio 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-244 paskirstytas valstybės remiamų būsto kreditų limitas savivaldybėms.
Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, valstybės remiamus būsto kreditus teiks AB ,,Swedbank“.
Valstybės remiamų būsto kreditų teikimui Vilkaviškio, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajonų savivaldybėms skirta 1800 tūkst. litų.

Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus:

  • •Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausi dydžiai neviršija: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 27 500 Lt ir turtas – 40 300 Lt;
  • • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 38 500 Lt ir turtas – 81 900 Lt;
  • • keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 46 200 Lt ir turtas – 109 200 Lt;
  • • šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 7 920 Lt ir turtas vienam asmeniui – 26 000 Lt. ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

1) neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise arba
2) turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
3) Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
4) turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60 – 70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.
Valstybės remiamų būsto kreditų dydžiai ir lengvatos:
Valstybės remiamas būsto kreditas suteikiamas iki:
1) 180 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 300 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
3) 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.
Valstybės remiami būsto kreditai, kurie, kredito gavėjui pageidaujant, suteikiami su mažesniu negu banko nustatytu pradiniu įnašu, turi būti apdrausti UAB „Būsto paskolų draudimas“. Už šių kreditų gavėjus apmokama būsto kredito draudimo įmoka ar jos dalis (informacija tinklapyje www.bpd.lt).
Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
Subsidija būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės remiamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto valstybės remiamo būsto kredito limito ir jeigu jie yra:
1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60– 70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų
darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.
Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14 - 378; 2002, Nr. 116 - 5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; 2010, Nr. 125-6376);
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 116-5189);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2458; 2001, Nr. 23-767; 2003, Nr. 52-2345; 2006, Nr. 27-886, 2007, Nr. 73-2901: 2008, Nr. 120-4559; 2011, Nr. 33-1552).
Asmenys, turintys teisę ir pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. Rašytinį prašymą (Prašymo forma).
2. Pažymą apie asmens (šeimos) deklaruotą gyvenamąją vietą.
3. Pajamų ir turto deklaraciją apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) per metus (12 paskutinių mėnesių) gautas pajamas ir turtą iš vietos mokesčio administratoriaus su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Deklaruoti reikia mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį pateikiamas prašymas suteikti valstybės paramą būstui įsigyti, paskutinę dieną turimą turtą ir gautas pajamas.
4. Pažymą iš valstybės įmonės Registrų centro apie visų šeimos narių (įskaitant vaikus) vardu registruotą nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikos teritorijoje (su istorija).
5. Prireikus – dokumentus, patvirtinančius nustatytą neįgalumo lygį, pripažinimą nedarbingu, našlaičio statusą ir kt.
Informacija dėl valstybės remiamo būsto kredito teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje (Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, 225 kab.), tel. (8 342) 60 192.

Vilkaviškio rajono savivaldybės inf.